naar de job van je dromen

Nieuws

Privacyverklaring

 

 

Deze privacyverklaring betreft de policy van D-JOB met betrekking tot de bescherming van de privacy van alle natuurlijke personen waarvan gegevens worden verwerkt. Deze Privacyverklaring houdt rekening met en geeft uitvoering aan de voorschriften van de Europese Verordening 2016/679 van 27-04-2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (‘Data Protection’), die op 25-05-2018 in werking is getreden.

 

DOEL

Met deze Privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u verwerken, welke rechten u heeft en welke technische en organisatorische maatregelen wij treffen ter bescherming van uw privacy.

 

 1. HOe komen uw gegevens bij ons terecht?

Wanneer u met ons communiceert via onze website, e-mail, telefoon, face to face en sociale media verstrekt u (bedrijf – werknemer – leverancier – uitzendkracht – werkzoekende) ons gegevens. Persoonlijke informatie die u ons geeft, omvat onder andere:

 • informatie die u ons verstrekt via een webformulier, zoals het bv. sollicitatieformulier,
 • identificatiegegevens, zoals uw naam en gebruikersnaam en contactgegevens waarmee wij met u kunnen communiceren, zoals e mailadres en telefoonnummer;
 • gegevens bij inschrijving in één van onze kantoren of wanneer je je op een andere wijze aanmeldt (bv. jobbeurs) om gebruik te willen maken van onze diensten (CV, attesten, pasfoto, payrollinformatie, geboortegegevens, werkvergunning, rijbewijs, referenties, …)
 • gezondheidsgegevens noodzakelijk voor de wetgeving inzake welzijn op het werk (attesten medische keuring) en de aangifte en het beheer van arbeidsongevallen;
 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die wij nodig hebben om onze missie als HR-Partner voor ondernemingen te kunnen realiseren. Hierbij zullen wij ons beperken tot de verwerking van enkel deze persoonsgegevens die nuttig zijn in het kader van deze opdracht.
Onder ‘persoonsgegevens’ begrijpen wij alle gegevens die direct of indirect verwijzen naar een bepaalde natuurlijke persoon. Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ begrijpen wij alle verrichtingen die wij als HR-bedrijf nuttig achten voor het vervullen van onze missie: verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden of op een andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

 1. HOE GEBRUIKEN WIJ DEZE INFORMATIE?

Wij gebruiken uw persoonlijke informatie voor verschillende zakelijke doelen en volgens verschillende juridische grondslagen voor verwerking, onder meer om u onze diensten te verstrekken, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, om onze legitieme belangen na te streven of op basis van uw toestemming.

3.1 VOOR HET SPECIFIEKE DOEL WAARVOOR U ZE ONS HEBT VERSTREKT

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om u op een persoonlijke en efficiënte manier de gevraagde informatie en diensten te kunnen aanbieden.

3.1.1. UITZENDKRACHTEN

Wanneer u op zoek bent naar een job als uitzendkracht of bij ons werkt als uitzendkracht verwerken wij uw persoonlijke gegevens om:

 • u te helpen een geschikte job te vinden;
 • met u te communiceren over openstaande functies en de voortgang van eventuele sollicitaties;
 • u meldingen te bezorgen over openstaande functies waarvan wij denken dat die u zouden kunnen interesseren;
 • u te helpen en te adviseren tijdens uw zoektocht naar een nieuwe job
 • uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen en u desgevallend daartoe deel te laten nemen aan (online) testen alsook testresultaten te genereren;
 • u werk, opdrachten, opleidingen, carrière en/of loopbaanadvies en andere werk gerelateerde diensten aan te kunnen bieden;
 • u in contact te brengen met of voor te stellen aan verschillende opdrachtgevers en/of relaties van D-JOB en onze verplichtingen naar de opdrachtgevers te kunnen naleven wanneer u een job krijgt aangeboden;
 • u bij deze opdrachtgevers en/of relaties werkzaamheden, diensten en/of projecten te laten uitvoeren;
 • onze verplichtingen als werkgever te kunnen naleven wanneer u een job krijgt aangeboden waaronder onder andere uw inschrijving uit te voeren en te beheren, de volledigheid en juistheid van de gegevens te verifiëren, met u een arbeidsrelatie, dan wel een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden alsook de daartoe nodige administratie te voeren met inbegrip van personeels- en loonadministratie;
 • uw gegevens te bezorgen aan geschikte toekomstige opdrachtgevers
 • uw gegevens te bezorgen aan verwerkers die door D-JOB zijn ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken;
 • uw gegevens te gebruiken en door te geven aan opdrachtgevers, relaties, onderaannemers van D-JOB en aan overheidsinstanties;

3.1.2. MEDEWERKERS D-JOB

 • met u te communiceren over openstaande functies en de voortgang van eventuele sollicitaties;
 • u meldingen te bezorgen over openstaande functies waarvan wij denken dat die u zouden kunnen interesseren;
 • uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen en u desgevallend daartoe deel te laten nemen aan (online) testen alsook testresultaten te genereren;
 • u werk, opdrachten, opleidingen, carrière en/of loopbaanadvies en andere werk gerelateerde diensten aan te kunnen bieden;
 • onze verplichtingen als werkgever te kunnen naleven wanneer u een job krijgt aangeboden waaronder onder andere uw inschrijving uit te voeren en te beheren, de volledigheid en juistheid van de gegevens te verifiëren, met u een arbeidsrelatie, dan wel een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden alsook de daartoe nodige administratie te voeren met inbegrip van personeels- en loonadministratie;
 • uw gegevens te bezorgen aan verwerkers die door D-JOB zijn ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken;
 • u informatie te geven over de algemene trends op de vacaturemarkt, de arbeidsmarkt en het eigen bestand met alle gebruikers te analyseren;
 • uw gegevens te gebruiken en door te geven aan opdrachtgevers, relaties, onderaannemers van D-JOB en aan overheidsinstanties;

3.1.3. KLANTEN

Als u ons als opdrachtgever vraagt om met u samen te werken, verwerken wij uw persoonlijke gegevens om:

 • u de gevraagde dienstverlening te kunnen bieden;
 • u advies te geven aangaande relevante diensten en producten;
 • u informatie te geven over de algemene trends op de vacaturemarkt, de arbeidsmarkt en het eigen bestand met alle gebruikers te analyseren;
 • om u informatie te sturen over andere interessante gerelateerde oplossingen, uitnodigingen voor evenementen of surveys om onze dienstverlening te verbeteren.
 1. Worden uw persoonsgegevens doorgezonden naar derden?

Uw persoonsgegevens worden enkel verzonden naar personen en instanties buiten D-JOB, wanneer wij hiertoe een wettelijke verplichting hebben of wanneer u ons hiertoe uitdrukkelijk de toestemming geeft. Wanneer u als werknemer of uitzendkracht voor ons werkt, zijn wij als werkgever wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens door te sturen naar bepaalde overheidsinstellingen in het kader van de sociale zekerheid en de fiscaliteit, of in het kader van een onderzoek door een bevoegde inspectiedienst, de politie of de justitie. Buiten deze gevallen zullen wij u steeds vragen om uw uitdrukkelijke toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens bijvoorbeeld door de gebruiker waar u als uitzendkracht zal werken of door het sociaal secretariaat dat voor ons de loonadministratie verzekert.

 1. Hoe beschermen wij uw informatie?

D-JOB spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van D-JOB, die namens D-JOB toegang hebben tot de persoonsgegevens van u zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Wij zetten ons in om uw gegevens veilig te houden en doen beroep op beveiligingsspecialisten die toezicht houden op de veiligheidsmaatregelen die wij nemen.

D-JOB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onrechtmatige acties van derden, die er ondanks de genomen maatregelen, toch in zouden slagen om deze te omzeilen of persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken.

 1. Welke rechten heeft u als persoon van wie wij de gegevens verwerken?

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen en die wij verwerken.
U heeft het recht om deze persoonsgegevens te laten verbeteren indien u vaststelt dat deze gegevens niet of niet meer in overeenstemming zijn met de realiteit. Wij vragen u wel om de juiste gegevens schriftelijk aan ons te communiceren en te bevestigen.
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verwerking van persoonsgegevens te laten stopzetten door ons, in de mate dat de wetgeving een stopzetting in de verwerking toelaat. Wanneer u voor ons werkt als werknemer of uitzendkracht moet u er wel rekening mee houden dat bepaalde verwerkingen in het kader van de sociale zekerheid en de fiscaliteit niet zonder meer kunnen worden gestaakt.
U heeft het recht om al uw persoonsgegevens te laten wissen in onze bestanden, in de mate dat wij niet wettelijk verplicht zijn om deze gegevens gedurende een bepaalde termijn te bewaren.
U heeft het recht om bij een verandering van werkgever uw persoonsgegevens te laten transfereren naar uw nieuwe werkgever.

Contact: info@d-job.be onderwerp GDPR

 1. Wijzigingen aan de Privacyverklaring

D-JOB behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen om wijzigingen in privacy praktijken of nieuwe privacy praktijken in overeenstemming met deze bepaling weer te geven. Als wij wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring, plaatsen wij de aangepaste Verklaring op onze website en werken wij de datum 'Laatst bijgewerkt' onderaan deze Privacyverklaring bij.

OPGESTELD MAART 2018